Usługi pomiarów elektrycznych:

 • standardowe pomiary elektryczne

- pomiar rezystancji izolacji;
- pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu;
- pomiar impedancji pętli zwarcia;
- badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi;
- pomiar ciągłości przewodów ochronnych;
- badanie skuteczności ochrony przez zastosowanie izolowania stanowiska;
- badania separacji ochrony przez zastosowanie separacji elektrycznej;
- badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego;
- badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych;

 • zaawansowane pomiary elektryczne

- pomiary zużycia energii dużych linii produkcyjnych;
- analiza sieci jedno i trójfazowej;
- rejestracja anomalii napięciowych;
- pomiar wskaźnika THD napięć i prądów wszystkich faz
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych typu AC, A, B;
- nisko napięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych;
- pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego;
- badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej;

Usługi elektroinstalacyjne

Firma SORPLEX świadczy usługi wykonując:

 •   instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych;
 •   instalacje elektryczne w budynkach użyteczności publicznej;
 •   instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych;
 •   instalacje odgromowe instalacji uziemiających i wyrównawczych;
 •   instalacje fotowoltaiczne;
 •   budowę linii SN/nn, napowietrznych oraz kablowych;
 •   instalacji sygnalizacyjnych;
    instalacje SSP oraz SO
    instalacje SSWiN
    instalacje CCTV
 •   instalacji sterowniczych;
 •   instalacji okablowań strukturalnych;
 •   budowę stacji transformatorowych SN/nn;
 •   pomiary i badania instalacji elektrycznych w pełnym zakresie.

Wykonujemy wszystkie prace inwestycyjne, remontowe i konserwacyjne w tym zakresie.